Monitoring legislacyjny

Skuteczny monitoring legislacyjny wymaga szczegółowej, regularnej i wszechstronnej analizy procesów toczących się w administracji rządowej, instytucjach UE (Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski), wybranych organizacjach międzynarodowych oraz orzecznictwa TSUE.

Poprzez śledzenie prac grup roboczych i komitetów Rady i Komisji Europejskiej, komisji parlamentarnych, nieformalnych grup like-minded, wypowiedzi polityków i komunikatów urzędników wysokiego szczebla, na bieżąco dostarczamy aktualne analizy stanu prac legislacyjnych. Od etapu kuluarowych/koncepcyjnych dyskusji, poprzez właściwą fazę procesu decyzyjnego, do momentu publikacji w Dzienniku Urzędowym (OJ).

Mapujemy mechanizm procesu decyzyjnego, jego strukturę, ramy czasowe i kanały komunikacyjne.
Monitorujemy także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE, śledzimy przebieg obu faz postępowania (pisemną/ustną), a także przygotowujemy ich interpretacje.


Nasz wszechstronny i wielopoziomowy monitoring pozwala na szybką identyfikację szans/zagrożeń, a co za tym idzie wyposaża klientów w skuteczny mechanizm szybkiego ostrzegania (early-warning mechanism). Pozwala to na przygotowanie z wyprzedzeniem niezbędnych zmian organizacyjno-strukturalnych, daje lepszą pozycję na rynku i zabezpiecza kluczowe interesy klientów.


Jak możemy pomóc Twojej firmie?

office@secgen.eu       tel. +48793522163

Szukaj