Nasz zespół

Tadeusz Owczarski

Partner zarządzający

Analityk i doradca w zakresie krajowego/unijnego procesu decyzyjnego, negocjacji oraz konsultacji społecznych. Ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego, specjalizujący się w tworzeniu partnerstw publiczno-prywatnych dedykowanych implementacji priorytetów UE w obszarze bezpieczeństwa.

Były dyplomata (Bruksela), urzędnik państwowy (MSZ, MSW) oraz ekspert Komisji Europejskiej (EaPPCP).

Wieloletni przedstawiciel Polski w unijnych komitetach i grupach roboczych zajmujących się problematyką: bezpieczeństwa i wymiany informacji, baz danych, ochrony danych osobowych, retencji danych, cyberbezpieczeństwa i zarządzenia kryzysowego.

Czytaj więcej

Dr Piotr Rakowski

Partner

Doradca ds. współpracy międzynarodowej. Ekspert w zakresie geopolityki i strategicznych Arktyki oraz problematyki wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości (PWBiS), ze szczególnym uwzględnieniem procesów akcesyjnych.

Specjalizuje się w doradztwie dot. dostosowania prawa i praktyki administracyjnej państw trzecich do standardów europejskich i prawa unijnego, a także nowoczesnym zarządzaniem w organach wymiaru sprawiedliwości i ochrony prawnej.

Z wykształcenia prawnik, doświadczony urzędnik, dyplomata, były chargé d’affaires Amabsady RP w Irlandii oraz były Dyrektor Generalny w Prokuratorii Generalnej RP. Zarządzał projektami integracyjno-promocyjnymi w polityce zagranicznej i wdrażał rozwiązania z obszaru dyplomacji cyfrowej.

Przewodniczący licznych komitetów i grup roboczych, skuteczny negocjator (także w relacjach wielostronnych), o doskonałej znajomości procesów decyzyjnych w UE. Praktyka w prowadzeniu szkoleń i dzielenia się wiedzą ekspercką na arenie międzynarodowej. Łączenie doświadczeń administracji publicznej z biznesem. Umiejętności pracy w zespołach multikulturowych i wieloreligijnych.

Czytaj więcej

Piotr Piłat

Partner

Ekspert ds. rynków finansowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w administracji publicznej, instytucjach rynku finansowego (Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Giełda Papierów Wartościowych S.A., Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) oraz organach nadzoru nad rynkiem finansowym (Komisja Nadzoru Finansowego, Komitet Stabilności Finansowej).

W latach 2006-2016 kierował pracami Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego Ministerstwa Finansów odpowiedzialnego za tworzenie ram legislacyjnych oraz kierowanie procesem legislacyjnym dla wszystkich regulacji dotyczących rynku finansowego na poziomie europejskim i krajowym (w tym negocjacje i implementacja m.in.: CRD, BRRD, MIFID, AIFMD, Solvency II, PSD, DGSD).

W ostatnim okresie zaangażowany w działania restrukturyzacyjne w sektorze bankowym, działalność spółek przygotowujących i obsługujących inwestycje offshore na Morzu Bałtyckim oraz działalność funduszy Venture Capital.

Czytaj więcej

Agnieszka Konkel

Partnerka

Specjalistka polityki publicznej, analityczka i badaczka w dziedzinie sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa i szeroko rozumianej cyfryzacji. W swoje pracy skupia się na możliwości wykorzystania technologii w rozwiązywaniu wyzwań globalnych. Doświadczenie zdobywała w administracji krajowej (zarówno w Warszawie jak i Brukseli), instytucjach międzynarodowych (Komisja Europejska oraz Parlament Europejski) jak również doradzając instytutom badawczym oraz partnerom biznesowym zarówno w kwestiach regulacyjnych jak i inwestycyjnych.

Ewaluatorka programów badawczych Komisji Europejskiej oraz Afrykańskiego Banku Rozwoju. Od wielu lat zaangażowana w działalność sektora organizacji pozarządowych m.in. Fundacja Billa i Mellindy Gates oraz Vital Voices.

Posiada szczególne umiejętności w tworzeniu koalicji i sojuszy, budowaniu partnerstw z interesariuszami zarówno w kontekście biznesowym, jak i filantropijnym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Brukseli i poza nią.

Czytaj więcej

Tomasz Boguszewicz

Partner

Strateg komunikacji, public relations i komunikacji korporacyjnej z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach, biznesie i konsultingu komunikacyjnym.

Były dziennikarz biznesowy (m.in. „Rzeczpospolita”, „Parkiet. Gazeta Giełdy”, „Gazeta Wyborcza”). W globalnej agencji doradczej Hill+Knowlton Strategies pracował dla klientów z sektorów: energetycznego (Shell, Wartsila), transportowego (Uber), lotniczego i militarnego (Boeing, AgustaWestland) oraz usług online (Facebook).

Doradza klientom w zakresie efektywnego dialogu z interesariuszami, w obszarze komunikacji kryzysowej, zarządzania ryzykiem reputacyjnym oraz, przede wszystkim, w tworzeniu strategii i taktyk komunikacyjnych.

Czytaj więcej

Tomasz Gede

Partner

Ekspert i doradca w zakresie spraw obronnych, uzbrojenia i techniki wojskowej. Posiada 30-letnie doświadczenie w Siłach Specjalnych RP, administracji państwowej, służbie dyplomatycznej oraz instytucjach międzynarodowych.

Były zastępca dowódcy JW GROM i PKW GROM w misji UNTAES w Chorwacji. Był Zastępcą Dyrektora Dyrektoriatu Współpracy Zbrojeniowej w Europejskiej Agencji Obrony (EDA) i Szefem Sekretariatu Sekretarza Stanu w MON.

Posiada unikalne doświadczenie w zakresie współpracy przemysłów obronnych w ramach europejskiego rynku obronnego (DTEB, EDEM), Europejskiego Planu Działania w dziedzinie Obronności, Europejskiego Funduszu Obronnego (okno badawcze PADR i okno rozwojowe EDIDP), wspierania rozwoju innowacyjnych technologii obronnych, udziału podmiotów przemysłowych w kluczowych dla UE badaniach obronnych, a także współpracy w ramach projektów obronnych realizowanych w EDA.

Czytaj więcej

Tomasz Darkowski

Partner

Adwokat specjalizujący się w prawie administracyjnym i karnym z elementem transgranicznym. Ekspert Komisji Europejskiej (TAIEX) oraz doradca w projektach UE realizowanych w Mołdawii, Czarnogórze, Ukrainie, Serbii i Bośni.

Wieloletni urzędnik wysokiego szczebla Ministerstwa Sprawiedliwości, kierujący pracami Departamentu Współpracy Międzynarodowej i Prawa Europejskiego, a następnie Departamentu Prawa Karnego i Departamentu Legislacyjnego.

W okresie od 2004 -2018 brał udział w pracach różnych gremiów UE, w tym jako wieloletni członek komitetu CATS, a w 2011 jego współprzewodniczący. W okresie polskiego przewodnictwa reprezentował Rade UE w szeregu trilogów dotyczących instrumentów UE z zakresu współpracy sądowej w sprawach karnych.

Wg rankingu serwisu DGP (2018), jeden z najbardziej wpływowych prawników w Polsce.

Czytaj więcej

Jak możemy pomóc Twojej firmie?

office@secgen.eu       tel. +48793522163

Szukaj